Under denne indkaldelse er bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

 

Børns VoksenvennerTønder.

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling.

Onsdag, den 14. Marts 2018 kl. 19:00 i Medborgerhuset, Østergade 63, 6270 Tønder.

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Kis Thomassen).
 2. Valg af referent og stemmeudvalg (bestyrelsen foreslår formand Andreas Nissen).
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fremlæggelse af budget til drøftelse.
 7. Forslag til ændringer af vedtægter – se separat fremsendte forslag.
 8.  
  1. Valg af formand (Andreas Nissen modtager genvalg).
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer (antal afhænger af godkendelse af forslag til vedtægtsændringer).
  3. Valg af suppleant (antal afhænger af godkendelse af forslag til vedtægtsændringer).
  4. Valg af revisor (antal afhænger af godkendelse af forslag til vedtægtsændringer).
  5. Valg af revisorsuppleant (antal afhænger af godkendelse af forslag til vedtægtsændringer).
 9. Afstemning om foreningens ophør (afhænger af godkendelse af forslag til vedtægtsændringer).
 10. Eventuelt.

Samtidig indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i umiddelbar fortsættelse af den ordinære generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Kis Thomassen).
 2. Valg af referent og stemmeudvalg (bestyrelsen foreslår Andreas Nissen).
 3. Afstemning om foreningens ophør (afhænger af godkendelse af forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling) – kræver 2/3 flertal af generalforsamlingens stemmeberettigede deltagere.
 4. Afstemning om fordelingen af foreningens midler ved foreningens ophør (afhænger af afstemningsresultat af punkt 3) – bestyrelsen foreslår at pengene doneres til ”Broen Tønder”.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes hvis det under punkt 9 i den ordinære generalforsamling besluttes at foreningen skal ophøre (kræver 2/3 flertal af generalforsamlingens stemmeberettigede deltagere).

Der serveres kaffe/te samt en bolle med ost på generalforsamlingen.

Begrundelse for bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer: Bestyrelsen har gennem længere tid forsøgt at rekruttere flere medlemmer til bestyrelse m.v. uden succes. Vi har derfor valgt at foreslå at antal medlemmer i bestyrelse mv. reduceres til:

Formand, mindst 2 bestyrelsesmedlemmer (4), 1 suppleant (2), 1 revisor (2), ingen revisorsuppleant (1) – tallene i parentes er nuværende vedtægter. Hvis disse (og andre mindre justeringer af vedtægterne) vedtages på den ordinære generalforsamling vil bestyrelsen fortsætte arbejdet. Hvis de foreslåede ændringer ikke vedtages kan vi ikke fortsætte arbejdet…

På bestyrelsens vegne.

Andreas Nissen, formand.

 

 

 

Forslag til rettelser (markeret med fed/rød tekst):

 

§ 1. Navn, stiftelse og hjemsted

Foreningens navn er “Børns Voksenvenner Tønder”.

Foreningen er stiftet d. 23. februar 2010 og er tilsluttet ”Landsforeningen Børns Voksenvenner” og følger landsforeningens til enhver tid gældende koncept.

Hjemstedskommune er Tønder kommune.

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er:

·       At etablere venskaber mellem børn og unge, der mangler voksenkontakt, og frivillige ressourcestærke voksne.

·       At danne netværk for de frivillige voksenvenner

·       At bidrage til medlemmernes faglige, sociale og personlige udvikling

·       At udbrede kendskabet til Børns Voksenvenner

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle personer over 18 år der har interesse for børns velfærd og som er villige til at påtage sig en opgave som voksenven, som matcher eller deltage i bestyrelsesarbejdet.

· Voksenvennerne skal være frivillige og ulønnede voksne.

· De frivillige skal fremvise privat straffeattest og skal give bestyrelsen samtykke til indhentning af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister. (”Børneattesten”).

· Indmeldelse og udmeldelse skal ske til bestyrelsen

· Bestyrelsen kan med skriftlig begrundelse udelukke et medlem. En sådan udelukkelse kan ankes på førstkommende generalforsamling.

· Der kan desuden optages støttemedlemmer

 

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, der ordinært afholdes i januar kvartal.

Stk. 2. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse.

Stk. 3. En ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmeudvalg

3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fremlæggelse af budget til drøftelse

7. Valg af:

a) formand

b) mindst 2 bestyrelsesmedlemmer

c) 1 suppleant

8. 1 revisor (valget gælder for 1 år)

9. Eventuelt

 

Stk. 4. Aktuel dagsorden vil fremgå af foreningens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Eventuelle indsendte forslag med bestyrelsens indstilling skal fremgå af foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 5. Alle sager afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Alle medlemmer har stemmeret

Stk. 6. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, men generalforsamlingen kan ved alle afstemninger beslutte at der skal ske skriftlig afstemning, hvis der stilles forslag herom.

Stk. 7. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel med skriftlig meddelelse pr. mail eller brev til alle medlemmer samt ved annoncering i en af ugeaviserne.

Stk. 8. Bestyrelsen kan beslutte at afholde ekstraordinær generalforsamling ved skriftlig indkaldelse (pr. mail eller pr. brev) af medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 9. Hvis mindst 50% af medlemmerne skriftligt forlanger og motiverer dette, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 2 uger efter anmodningen er modtaget.

 

 

 

§ 5. Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse valgt på generalforsamlingen. Alle valgene er for 2 år og foretages på skift.

Stk. 2. Mindst et af bestyrelsesmedlemmerne skal have en professionel faglig baggrund (med minimum 3 års uddannelse) der retter sig mod børn. Det kan f.eks. være en socialrådgiver, lærer, pædagog, psykolog, sundhedsplejerske eller lignende uddannelsesmæssig baggrund, og med erfaring indenfor børneområdet.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Der føres referat af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.


§ 6. Vedtægter

Stk. 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Vedtægterne kan ændres, såfremt 2/3 af generalforsamlingens stemmeberettigede medlemmer stemmer for dette.

Stk. 4. Ændringsforslag til vedtægterne skal fremgå af foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

 

§ 7. Tegningsret og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og kassereren i forening, men ved optagelse af lån skal dette behandles på en generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

Stk. 3. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser der er indgået på vegne af foreningen. Hertil hæfter alene foreningens formue.

Stk. 4. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen.

Stk. 5. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 8. Økonomi

Stk. 1. Midler til foreningens drift fremskaffes dels ved at søge støtte fra Tønder kommune og fra forskellige lokale fonde eller enkeltpersoner samt ved eventuelt at afholde overskudsgivende arrangementer.

Stk. 2. Såfremt foreningen ønsker at søge større fonde skal dette godkendes af landsforeningen.

Stk. 3. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 4. Regnskabet skal indeholde en oversigt over indtægter og udgifter i årets løb, opgøre bankbeholdning og evt. gæld og skal godkendes af bestyrelsen inden forelæggelse på generalforsamlingen.

Stk. 5. Regnskabet revideres af revisor, som vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Stk. 6. Revisor må ikke være medlem af foreningens bestyrelse.

Stk. 7. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision. Regnskabet forsynes med en påtegning af revisor.

 

§ 9. Foreningens ophør

Stk. 1. Foreningen kan nedlægges, såfremt mindst 2/3 af en generalforsamlings stemmeberettigede stemmer for dette på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. Foreningens ophør skal være et selvstændigt punkt på dagsordenen på begge generalforsamlinger hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 3. Eventuelle midler uddeles til en eller flere børneinstitutioner eller foreninger for børn i Tønder kommune

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. februar 2010 og efterfølgende revideret på generalforsamlingen 14. Marts 2018.

 

Nuværende vedtægter kan ses ved at klikke her.

 

 

Foreningen Børns VoksenVenner er blevet udvalgt som årets hjertesag.

 

Ønsker du at deltage i Børns Voksenvenners frivillige arbejde som voksenven, eller søger du en voksenven til dit barn, så kontakt os via mail toender@voksenven.dk eller telefon 45660055 el. 70230055.


Her på siden skriver vi primært om Børns Voksenvenner i Tønderområdet.

Du kan læse mere om Børns Voksenvenner på www.voksenven.dk.

 

Opdateret den 24. februar 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Counter