Vedtægter

 

 

Vedtægter

§1
Foreningens navn og hjemsted er:

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn
c/o De Frivilliges Hus
Mølholmsvej 2
9000 Aalborg

Formål

§2
Foreningens formål er “at give børn fra 0 til 18 år, der har meget få tætte relationer til voksne i deres dagligdag, mulighed for at få kontakt med en voksen, der har ressourcer og overskud”.
Det er således foreningens helt overordnede mål at forebygge, at et ensomt og isoleret barndomsliv fører til udvikling af følelsesmæssige og sociale problemer hos barnet i form af lav selvværdsfølelse, utryghed, ensomhed, manglende tillid til andre mennesker og dermed manglende evne til at få etableret sig i et godt voksenliv med gode sociale relationer.

 

Foreningens medlemmer

§3

Stk. 1. Enhver fysisk eller juridisk person, der tilslutter sig Landsforeningen Børns Voksenvenners formål og værdier, kan blive medlem i Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn og i Landsforeningen Børns Voksenvenner.

Man bliver automatisk betragtet som medlem i Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn, når man her godkendes som frivillig voksenven/familieven/storesøster/storebror/bestyrelsesmedlem/frivillig medarbejder/hjælper/matcher, samt når man som forælder får tilknyttet en voksenven eller familieven til sit barn.

Stk. 2.
a. Medlemskab af Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn kan være gratis. Medlemskabet giver rettigheder i henhold til vedtægterne for Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn.

b. Medlemskab i Landsforeningen Børns Voksenvenner er frivilligt, dog opfordres alle frivillige i  Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn til at indgå i et betalt medlemskab af Landsforeningen Børns Voksenvenner og dermed støtte Børns Voksenvenners arbejde på landsplan .
Et betalt medlemskab giver demokratiske rettigheder i henhold til vedtægter for Landsforeningen Børns Voksenvenner og Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn.

c. Medlemskab af Landsforeningen foregår ved indmeldelse i Landsforeningen i et ”delt medlemskab”. Hermed er personen både medlem af Lands- og lokalforening.

d. Medlemskontingentet fastsættes årligt på Landsforeningens generalforsamling. I 2017 er kontingentet fastsat til kr. 250, hvoraf halvdelen af beløbet overgår til Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn ved årets udgang. Kontingentet kan trækkes fra i skat.

Stk. 3. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer og ambassadører af Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn.

Stk. 4. Et medlem, der handler imod foreningens vedtægter, herunder modarbejder foreningens formål og almindelige arbejde og derved skader foreningen og/eller skader dens arbejde, ekskluderes af bestyrelsen.


Stk. 5. Bestyrelsen har ret til at nægte optagelse af medlemmer under samme betingelser, som et medlem kan ekskluderes som anført i stk. 4.

 

Generalforsamlingen

§5

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og skal indkaldes med mindst 3 ugers skriftligt varsel via foreningens hjemmeside med oplysning om tid og sted samt de punkter, bestyrelsen ønsker behandlet på generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Stk. 3. En ordinær generalforsamling indeholder mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget
5. Eventuelle indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Stk. 4. På generalforsamlingen aflægges bestyrelsens beretning, regnskab fremlægges til godkendelse, og forslag til budget for indeværende år fremlægges.
Der foretages valg til bestyrelsen samt valg af revisor.


Stk. 5. Stemmeberettiget er foreningens medlemmer – et medlemskab er lig en stemme. Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal. For at være stemmeberettiget kræves mindst 14 dages medlemskab. Ansatte har ikke stemmeret, men taleret.


Stk. 6. Det er endvidere generalforsamlingens opgave at udstikke rammerne for bestyrelsens arbejde for den kommende periode.


Stk. 7. 2 af bestyrelsens medlemmer eller 25% af foreningens medlemmer kan begære ekstraordinær generalforsamling, der skal indkaldes med minimum 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om grunden til den ekstraordinære indkaldelse samt dagsorden.

 

Bestyrelsen

§6
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der er ulønnet.

Stk. 2. Bestyrelsen består af minimum 3 og maksimum 7 personer, som vælges på den ordinære generalforsamling.

Det tilstræbes, at der er repræsentation af voksenvenner i bestyrelsen. Mindst en af bestyrelsesposterne skal besættes af en repræsentant fra Projekt Storesøster/Storebror i fald en sådan opstiller.

De resterende bestyrelsesmedlemmer vælges blandt de øvrige medlemmer.
Alene fysiske personer er valgbare til bestyrelsen. Juridiske personer (kapitalselskaber med begrænset ansvar, foreninger, selvejende institutioner o.lign.) er ikke valgbare til bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen på skift således:
I lige år vælges 3-4 bestyrelsesmedlemmer.
I ulige år vælges 1-3 bestyrelsesmedlemmer.
Genvalg kan finde sted.


Stk. 3. For at blive nyvalgt skal man være personligt til stede på generalforsamlingen.

Stk. 4. Alle kan genvælges ved fuldmagt.

Stk. 5. Der vælges 2 suppleanter på generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

Referater

§7
Der tages referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Referater af generalforsamlinger offentliggøres på foreningens hjemmeside. Referater af bestyrelsesmøder godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.

 

Bestyrelsesmøder

§8
Stk. 1. Der indkaldes til bestyrelsesmøde, når et medlem af bestyrelsen ønsker det.
Der afholdes bestyrelsesmøde efter behov, dog mindst 4 gange årligt.
Det er formandens opgave at indkalde til bestyrelsesmøderne, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel.
Bestyrelsesmøderne er åbne for suppleanterne, som dog ikke har stemmeret.
 

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 

Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem, som ikke har meldt afbud til bestyrelsesmøde 3 på hinanden følgende gange, udtræder automatisk af bestyrelsen.
 

Stk. 4. De i §6 stk. 5 nævnte suppleanter deltager på bestyrelsesmøder. De opnår først stemmeret, hvis et bestyrelsesmedlem får permanent forfald eller i tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem bliver inhabil.
 

Stk. 5. Det er formandens opgave i samråd med områdeleder at tegne bestyrelsen udadtil i forhold til offentligheden.
 

Stk. 6. Det er bestyrelsens opgave:

  • at arbejde på at skaffe midler til foreningens drift.
  • at sørge for, at indholdet i beskrivelsen for “Børns Voksenvenner” efterleves

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg ad hoc.
Udvalgene kan f.eks. bestå af:

  • bestyrelsesmedlemmer
  • medlemmer

Stk. 8. Opfører et medlem sig i strid med foreningens love og vedtægter, kan medlemmet ekskluderes af foreningens bestyrelse, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor på et ordinært bestyrelsesmøde.
 

Stk. 9. I forbindelse med ændring af pengeinstitut, forsikringer samt lignende sager, kræves underskrifter fra formand, områdeleder og kasserer.

 

Forpligtelser

§9
Stk. 1. Det er bestyrelsen, der har ansvaret for foreningens drift og virke mellem generalforsamlingerne.
 

Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den for foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens eller bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse.

 

Regnskab og revision

§10
Stk. 1. Årsregnskabet underskrives af hele bestyrelsen og revisor.
Stk. 2. Der kan udpeges en intern revisor.
Stk. 3. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 4. Det reviderede regnskab gennemgås på generalforsamlingen. Det samme gælder drifts- og likviditetsbudgettet for det kommende regnskabsår.

 

 

Vedtægtsændringer samt foreningens opløsning

§11
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan ske på såvel en generalforsamling som på en ekstraordinær generalforsamling.
Eventuelle vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte.
 

Stk. 2. Foreningen kan kun opløses, såfremt beslutning herom træffes på en ordinær generalforsamling af 2/3 af foreningens medlemmer, subsidiært af 2/3 af de fremmødte ved en i samme forenings år – dog tidligst 3 uger senere – afholdt ekstraordinær generalforsamling.
 

Stk. 3. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder en evt. formue og aktiver landsforeningen for Børns Voksenvenner.